Hírek

Beszámoló a polgármesteri program megvalósításáról az elmúlt egy évben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Hajdúszoboszlói Választópolgárok!

Először is köszönöm azt a bizalmat, amivel egy évvel ezelőtt felhatalmaztak engem és  a képviselő testületet, hogy ebben az önkormányzati ciklusban irányítsuk a város működését és fejlesztését. A célkitűzéseink megvalósításában irányadó az a polgármesteri program, melyre a város többsége szavazott, meghatározó, több, mint 60%-os többséggel. Ez a program nyolc fejezetben foglalja össze a tennivalókat, majd konkrét cselekvési tervet is megfogalmaz az előttünk álló időszakra. 
A ciklus indulásakor az új vezetés stabil pénzügyi feltételek mellett vette át a város irányítását. Ugyanakkor az is megállapítandó, hogy az előző ciklusban megkezdett nagy projektek befejezésére és pénzügyi elszámolására nem került sor, így látszatra jelentős pénzmaradvány mellett, de jelentős kötelezettség vállalással vettük át a gazdálkodást. Ezen projektek befejezése már az új vezetés feladatainak sorát gyarapította. A pénzügyi szakbizottsági üléseken arra is hamarosan fény derült, hogy a város olyan pénzügyadó tartalékokkal rendelkezett, melyről az előző vezetésnek nem volt tudomása. Mindezen feltételek mellett került sor a 2020. évi költségvetés összeállítására. A polgármesteri programmal összhangban ambiciózus fejlesztési terveket fogalmazott meg az új városvezetés, jelentősen emelve a városüzemeltetésre fordítandó összeg nagyságát, valamint jelentős közterületi és intézményi felújításokat terveztünk.
A márciusban kihirdetett, a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt szükségessé vált a költségvetés áttervezése és szerényebb, több mint 1,1 milliárd forinttal kevesebb bevétel  mellett a kiadások áttervezése. Mindezen negatív hatás ellenére bátran és őszintén vállalható a kitűzött polgármesteri program időarányos teljesítése. A továbbiakban a már említett nyolc pont alapján részletesen szólok ezek teljesüléséről.

      1. Ideje szembenézni a közterületi hibákkal, beleértve a külterületek elhanyagolt részeit is.
- A csapadékvíz elvezetése sok más településhez hasonlóan városunkban is jelentős problémát okoz. Ennek orvoslására a már meglévő tervek kiegészítéseként újabb terveket készítünk és még ez évben számítunk olyan pályázati kiírásra, mely jelentős pénzügyi segítséget nyújt a hiányosságok felszámolására.
- A város több pontján tervezett körforgalom megvalósításához szükséges tervezői megbízások megtörténtek, a Dózsa György út- Nádudvari út kereszteződésében új tervező megbízása vált szükségessé.
- Felülvizsgáltuk a város közlekedési rendjét a fürdő környezetében és a Bánomkertben, a szükséges módosításokat megvalósítottuk.
-  További feladatot jelent a lakótelepi parkolási rend szabályozása
- Ütemezetten, pénzügyi és pályázati lehetőségeink figyelembevételével megkezdtük utak, járdák, felszíni vízelvezetés rendebe tételét. (Kádár utca, Tokaji utca vége, Libagát) Itt még nagyon sok tennivaló lesz a következő években. Jövő tavaszig ugyancsak felújításra kerül a Lovas utca csapadékvízelvezetése, a Daru zug parkolója világítással és csapadékvíz elvezetéssel, valamint a Baross zug hiányzó útépítése is megvalósul.
- A külterületi utakat nyertes pályázatunk alapján kezdjük kiépíteni, illetve fejleszteni. A lakott Csatornakert, Vénkert területén az infrastruktúra fejlesztése nagy volumenben még nem kezdődhetett el, kisebb beavatkozásokra került sor.
- Megkezdtem a 4. számú főút Debrecenig történő négysávosításával kapcsolatos politikai egyeztetéseket, mely egy sokmilliárdos beruházás. Mindenki számára világos, hogy a korábbi városvezetés elutasítása miatt ennek újra felszínre hozatala nem egyszerű feladat.

   2Óvjuk környezetünket 
A környezetvédelmi Akciótervünk még nem készült el, de több olyan tárgyalás és kezdeményezés történt az elmúlt hónapokban, mely a környezetvédelemmel kapcsolatos. Ezek egységes szerkezetbe foglalása még előttünk álló feladat. Ugyanakkor arról is be tudok számolni, hogy felajánlásokból már ez évben elindítunk egy fásítási akciót, melyet a későbbi években folytatni kívánunk. Felhívással éltünk a vállalkozások irányába a műanyagmentes rendezvények érdekében és megreformálásra került a szelektív hulladékgyűjtés új típusú gyűjtőedényzettel. Pályázatot nyújtottunk be az illegális hulladéklerakók felszámolására, valamint ezen cselekmények felderítésére vadkamerákat telepítettünk. Debrecennel közösen részt veszünk az IP Hungary Live programban az időjárásváltozás hosszabb távú megfigyelésében. Külön figyelmet fordítunk minden önkormányzati beruházás esetében a környezetvédelem szempontjaira.

   3A fürdőt megőrzöm és továbbfejlesztem
- Minden kampányhíreszteléssel ellentétben mindenki számára jól látható, hogy a fürdő továbbra is a város tulajdonában működik és meghatározó eleme a város turisztikai kínálatának. A pandémia okozta forgalomvisszaesés miatt  óvatos tervezés és gazdálkodás jellemző továbbra is a fürdő menedzsmentje részéről és az épülő Prémium zóna 2021. szezonjára történő átadása várható.
- A Gyógyhelyi fejlesztés keretében a fürdő külső környezete és a Mátyás király sétány megújítása került belátható közelségbe, melynek átadása 2022. szezonjára várható.
- A TDM szervezet megkezdte a városmarketing felülvizsgálatát és széles szakmai alapon történő megújítását.

    4Lépnünk kell az egészségügyben és az oktatásban
- A Járóbetegellátó Centrum igazgatójával együtt személyes egyeztető tárgyalásokat folytattam az egészségbiztosítás-, valamint a mentőszolgálat megyei igazgatójával. A tárgyalás eredményeként és a helyi szereplők közreműködésével sikerült az orvosi ügyelet megújítása és meggyőződésünk szerint hatékonyabbá és szakszerűbbé tétele. Tisztába vagyunk azzal is, hogy jelentős lakossági elégedetlenség van egyes szakorvosi ellátások hosszú várakozási ideje miatt. Ezen a területen a város vezetése számít az intézményvezető főorvos mielőbbi problémamegoldó hozzáállására.
- Felvettem a kapcsolatot a Debreceni Egyetem vezetésével a lehetséges együttműködés vonatkozásában, illetve bizonyos kihelyezett képzések megvalósítására. Ezen tárgyalások hosszabb időt igényelnek.
- Az oktatási és nevelési intézményekben dolgozók elismerésére további erőfeszítések szükségesek, ugyanakkor ötmillió forintos összeggel létrehoztuk a köznevelési alapot, melyből segíteni tudjuk az oktatási intézmények munkáját.
- Elindítottuk óvodafelújítási programunkat is tervek és pályázatok készítésével.
(Lurkó és Liget Óvoda).  Három darab ovifocipályát avattunk.
Kormányzati segítséggel új bölcsődei részleget építünk.
 
   5. Erősítem Szoboszló gazdaságát
- Városunk új vezetése nyitott és együttműködésre törekvő a környező települések vezetőivel, illetve Magyarország második legnagyobb városával, Debrecennel. Az elmúlt egy évben sok tapasztalatot szereztünk azon partnereinktől, akik már évekkel korábban nyitottak a településeik gazdaságának fejlesztése irányába. Számos biztató tárgylásra került sor jelenleg is helyben működő vállalkozók fejlesztési elképzeléseiről és annak önkormányzati támogatásáról, valamint új vállalkozások városunkba telepítéséről.
- Elfogadásra került Hajdúszoboszló Vállalkozásfejlesztési Koncepciója, melynek mentén konkrét fejlesztések megvalósítására, illetve fejlesztési területek kijelölésére kerül sor. Ezen a területen a kezdeti lépéseket tettük meg, reményeink szerint a következő években több, nem csak a turizmust érintő fejlesztés valósul meg városunkban új munkahelyeket teremtve.

    6. Figyelünk a családi szabadidős programokra
- Városunk legerősebb sportegyesülete, a HSE bázisán javítjuk a versenysportban való szereplésünk eredményességét, illetve fejlesztjük az iskolai- és tömegsport feltételeit.
-  Tervezői ötletpályázatot írtunk ki egy kb. kétezer fő befogadására alkalmas, többfunkciós sport-, kulturális- és rendezvényközpont létesítésére. A pályázatok értékelése ez évben megtörtént.
-  Városunk új kulturális- és művészeti koncepciója fog elkészülni a Kovács Máté Városi Művelődési Központ jövő évben megújuló vezetésével.
-   Tervezzük új sportkoncepció megfogalmazását is.

     7Átalakítás, új korszak az önkormányzatban 
-   A leginkább teljesült vállalásaink ebben a fejezetben találhatóak. Átalakítottuk a bizottsági struktúrát, önálló turisztikai-, önálló környezetvédelmi- és önálló igazgatási bizottságot hoztunk étre a korábban is működött bizottságok mellé.
-  Széleskörű együttműködést teremtettünk a helyi vállalkozói körrel, melyet a továbbiakban is ápolni kívánunk.
- Partnerkapcsolatra léptünk Debrecennel, a Hajdúvárosokkal és a Sárréti térség településeivel.
-  A vírushelyzet miatt a testvérvárosi kapcsolatainkat ez idáig nem tudtuk megfelelően ápolni.
- Folyamatos, széleskörű kommunikációt folytatok a város lakosságával mind a lakókörnyezeti személyes problémák, mind a városi témák tekintetében.
- Megalakítottuk a Nyugdíjasok Egyeztető Fórumát és a Fiatalok Egyeztető fórumát. Együttműködésünk hivatalos formáját az önkormányzat SZMSZ -ében is rögzíteni fogjuk.
- Szoros partneri kapcsolatot alakítottunk ki az egyházakkal, a kulturális-,  sport- és egyéb civil szervezetekkel.
- Felkérésünkre közel 40 civil szervezet vett részt a „Szoboszlói Nyár 2020” programban.
- Megrendeztük Hajdúszoboszló I. Város Bálját, melynek bevételét gyermekeink művészeti nevelésére és Szvitacs Alexa paralimpikon megsegítésére fordítottuk.
- Önkormányzati és vállalkozói támogatással az elsők között adományoztunk ózongenerátorokat az oktatási-, nevelési-, egyészségügyi-, szociális intézményeknek, valamint az egyházaknak, mentőknek és tűzoltóknak.
- Több mint 10.000 szájmaszkot osztottunk ki városunk lakóinak.
- 20 év után először vettünk részt a Debreceni Virágkarneválon.
- Elsősorban kulturális kapcsolataink bővítése érdekében rendszeresen részt veszünk a Városok Falvak Szövetsége találkozóin, mely szövetségbe 2021-ben tervezzük a belépést.
 
    8. A fürdőt megőrzöm, a várost fejlesztem 
-  Mindenki számára világos, hogy Hajdúszoboszló legnagyobb értéke a fürdője, annak bázisát adó gyógyvize, az erre épülő szolgáltatási struktúra és a hozzá kapcsolódó vendéglátás- és szálláshely szolgáltatások sokasága. Ezen szolgáltatások szinten tartása, minőségi fejlesztése továbbra is városunk meghatározó eleme. Fontos, hogy a következő években a turizmus területén is új vonzerőt tudjunk a piacon megjelentetni, mely segíti a több évtizede működő gyógyturizmusunk fejlődését is.
- Ugyanakkor az új városvezetés határozott elképzelése, hogy településünk jellegéhez alkalmazkodó és kapcsolható olyan fejlesztések induljanak meg, mely a város gazdaságának jelentős diverzifikálását és kiegyenlítődését eredményezi. Ennek érdekében önkormányzati területen, illetve azt kiegészítve esetleges magánterület vásárlásával a városrendezési tervben kijelölt helyen új ipari övezetet alakítunk ki. Ilyen irányú magánkezdeményezést is jó szívvel támogatunk.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a polgármesteri programban vállalt célkitűzések megvalósítását megkezdtük, azok teljesülése időarányosan jelentős mértékben realizálódott, illetve folyamatban van.

Most pedig tekintsük át a polgármesteri program cselekvési terv részét, mely konkrét intézkedéseket tartalmaz:  

- Munkahelyteremtés: ahogy az 5. pontban megfogalmazásra került a képviselő testület októberi ülésén elfogadásra került a Vállalkozásfejlesztési koncepció, mely alapján megkezdjük a vállalkozások befektetés ösztönzését és új munkahelyek létesítését.  Az önkormányzat maga is hozott olyan döntéseket, mellyel növelte a foglalkoztatott létszámot intézményeiben, illetve vállalkozásaiban. Ez a feladat folyamatos lesz az előttünk álló években.
- Közlekedésfejlesztés a városban: ha lassan is, de elindult a tervezett körforgalmak tanulmánytervének készítése, valamint lépéseket tettem a 4. számú út állami közlekedésfejlesztési tervebe vételére. Ahogy az 1-es pontban írtam, a Bánomkert közlekedésfejlesztése megtörtént, a lakótelepi parkolási rend átdolgozása előttünk áll.
- Az ősz folyamán nagy mennyiségű tervezési megbízást adtunk a kiemelten kezelendő komplex út, járda, csapadékvíz elvezetési feladatok tervezésére.
- Városi rendezvényközpont kiemelt beruházás megvalósításához egy tervezői ötletpályázatot bonyolítottunk le, melynek eredményhirdetése és nyilvánosságra hozatala megtörtént. A kiemelt beruházás megvalósítása érdekében támogatási kérelemmel fordultunk a Magyar Turisztikai Ügynökséghez az előkészítő szakasz finanszírozására 2021-ben. Az ötletpályázat eredménye kapcsán az országos zsűri megállapította, hogy a létesítménynek a város egy új, ikonikus épületévé kell válnia, melyben a rendezvények, konferenciák, sport- és kulturális események városunkhoz  méltó helyszínt  kapnak.
- Az orvosi ügyelet rendszerét szabályszerűvé, szakszerűbbé és hatékonyabbá tettük. Előttünk álló feladat még a szakorvosi ellátás jelentős javítása, illetve a mentőszolgálat nyári főszezonra történő kapacitásbővítése.
- A Csatornakert és Vénkert infrastruktúrájában csak kisebb javításokat tudtunk elvégezni, ezekben való döntés még a képviselő testület előtt álló feladat. 
- Létrehoztuk az önálló Környezetvédelmi, Turisztikai és Igazgatási Önkormányzati Szakbizottságokat, melyek munkájukkal igazolták létjogosultságukat.
- A mezőőrség és polgárőrség megerősítése megkezdődött létszámbővítéssel, illetve technikai felszereltség pl. vadkamerák elhelyezésével. Ezek folytatása 2021-ben is feladatot jelent. A dűlőutak nagyobb volumenű újítására pályázati forrást nyertünk, melyek megvalósítása jövőre esedékes.
- A régóta tervezett piaclefedés tervezésére az önkormányzat a megbízást megadta, ezzel a folyamat elindult.
- Környezetvédelmi lépéseinkben egyelőre csak szerény eredményt tudunk felmutatni. a fásítási program, naperőművek létesítése, vagy a tömegközlekedés korszerűsítése terén. Ugyanakkor rendeletet alkottunk a panellakások felújításának ösztönzésére, önkormányzati támogatására.
- A strandfürdő fejlesztése jövő év szezonjára befejeződik és a szállodasor felújítása megkezdődik.
- A városmarketing megújítását az ősz folyamán a TDM szervezet megkezdte külső szakértők bevonásával.
-       A TIGÁZ pálya közösségi térként való hasznosításában egyelőre semmilyen előrelépés nem történt, sem a további turisztikai élménykínálatok előkészítésében.
-       Megújítottuk a Kösely kupa lovasversenyt és tárgylások folynak egy állami, városi lovarda létesítéséről.
-       a turisztikai régió szereplőivel (Hortobágy, Debrecen és régió kisebb településeivel) való együttműködésünk erősítése megkezdődött.
-       A közszféra alkalmazottainak személyes elismerésére jelenleg csak az önkormányzati érdekszférában nyílt lehetőség.
- A hajléktalanok ellátására a képviselő testület döntött az utcai szociális munka elkezdéséről, valamint nappali melegedő kialakításáról.   
- A múzeum befogadóképességének javítását célzó egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak, mely a most létesülő Fejedelmi Kincstáron túl újabb kiállítások létesítését biztosíthatja.
- Az előző ciklusban végzett beruházások felülvizsgálata folyamatban van, gazdasági-, műszaki- és környezetvédelmi szakértők bevonásával.   
- A volt Honvédségi Üdülő területének hasznosítására a Hungarospa jelentkezett be kemping létesítése céljából.
- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok áttekintése és a városfejlesztési koncepció mentén történő hasznosításukára a javaslat a novemberi ülésen kerül a testület elé.
- A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek javítását a Városgazdálkodási Zrt. folyamatosan végzi.
- Eredeti elképzelésünket módosítva figyelemmel a nyugdíjas szervezetek egyeztető fórumának véleményére, elindítottuk az ingyenes, illetve kedvezményes hulladékszállítást nyugdíjas polgártársainknál. A fórum javaslataként jövedelmi korláthoz és egyéb feltételekhez kötöttük az ingyenességet, illetve a kedvezményességet.
- A város parkjainak karbantartására az eddigiektől több erőforrást költöttünk, de ezen a területen további jelentős fejlődésnek kell  végbe mennie.
- A pandémiás helyzet ellenére és az idő rövidsége mellett mégis egy színvonalas, szép Trianoni emlékművet tudtunk felavatni június 4-én. „Mert nem lehet feledni” címmel dokumentumfilmben örökítettük meg Trianon emlékét és az emlékmű születését. Bár a cselekvési tervben nem szerepelt, de soron kívül helyreállítottuk a méltatlan, balesetveszélyes állapotba került II. világháborús emlékművünket, melyet november elsején jelképesen átadtam  a város lakosságának.
- A rendészeti szakemberek véleményét is kikérve megkezdődött  új térfigyelő kamerák telepítése, mely a ciklusban tovább fog folytatódni.
-  A Soproni temető ügyében az a fejlemény történt, hogy szakhatósági engedély és országos főépítészi engedély nélkül nem lehetséges a terület átminősítése, mellyel a várost vezető képviselők többsége egyetértett, ezért a vevővel kötött előszerződés felmondása jogi úton folyamatban van.
-  A Szociális Otthon melletti állami terület ügyében az önkormányzat még nem lépett, mivel konkrét célt még nem sikerült megjelölni.
-  Ahogy az 1-es pontban írtam, a Bánomkert közlekedés felülvizsgálata megtörtént, jelenleg a Sport utca közlekedés rendjének vizsgálata is folyamatban van.
- A rendezvényeket visszahoztuk a Szent István parkba ,az előző vezetés által kötött 5 éves szerződés miatt a Luna park új helyszínre telepítése akadályoztatott.
- Egy új, modern, esztétikus bazársort létesítettünk a Gyógyfürdő előtti parkban, mely szervesen illeszkedni fog a Gyógyhelyi pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez.
- A Gyógyfürdő előtti vendéglátó bódék egyikének eltelepítése a parkból megtörtént és egy ideilenes vizes blokk telepítésére is sor került a nyári főszezonra.
- Létrehoztuk a városi ügyfélszolgálati irodát, mely segíti a lakossági ügyek, panaszok, bejelentések intézését.
- Megkezdtük a szükséges döntéselőkészítő tervek, tanulmányok kidolgozását. Elfogatuk a város Gazdaságfejlesztési tervét, Vállalkozásfejlesztési koncepcióját és megindult a tervezés  a közterületi fejlesztések kivitelezésére. Előttünk álló feladat a környezetvédelmi-ifjúságpolitikai- és a kulturális koncepció elkészítése.
 
Ha a polgármesteri program és a cselekvési terv együttes teljesülését reálisan értékeljük, akkor mindenki számára világos lehet, hogy az elmúlt egy év súlyos járványügyi helyzettel terhelt körülmények ellenére is a programban vállalt feladatok időarányosan jelentős túlteljesítése állapítható meg.
Kérem a képviselő társak további  támogatását, a közös munka folytatását egy szebb, modernebb, élhetőbb Hajdúszoboszlóért!
 
2020. november 09.

                                                                                                     Czeglédi Gyula
                                                                                                       polgármester